Disclaimer

van de website https://paperlessanimations.nl/ van Paperless Animations

Artikel 1. Definities

1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
a. Paperless Animations: de gebruiker van deze disclaimer: Four Corners BV handelend onder de naam “Paperless Animations”, gevestigd aan de Zijpendaalseweg 59 te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09130724;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. website: de website https://paperlessanimations.nl/ waar de bezoeker informatie kan vinden over Paperless Animations en over de animatiefilms die Paperless Animations kan maken.

Artikel 2. Inhoud

2.1. Paperless Animations behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
2.2. Paperless Animations kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.
2.3. De bezoeker is verplicht aanwijzingen van Paperless Animations omtrent het gebruik van de informatie die op de website staat op te volgen.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, foto’s en animatiefilms) berusten bij Paperless Animations of bij haar licentiegever. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van Paperless Animations of van haar licentiegever te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Paperless Animations (delen) van de inhoud van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website staat.
4.2. Paperless Animations garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Paperless Animations wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Links naar websites van derden

5.1. In het geval dat Paperless Animations links van haar website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Paperless Animations te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Paperless Animations geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van deze derden of hun websites. Deze websites staan niet onder controle van Paperless Animations en Paperless Animations verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Paperless Animations in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1. De website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief de disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.