Algemene voorwaarden

Paperless Animations

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Paperless Animations: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Four Corners BV handelend onder de naam “Paperless Animations”, gevestigd aan de Zijpendaalseweg 59 te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09130724;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Paperless Animations en de opdrachtgever;
c. opdrachtgever: het bedrijf dat aan Paperless Animations de opdracht heeft gegeven tot het maken van een animatiefilm;
d. werk: alle voorstellen, offertes, prijsopgaves, adviezen, concepten, ideeën, voice-over teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, foto’s, films, afbeeldingen, animaties en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door Paperless Animations zijn vervaardigd;
e. animatiefilm: de animatiefilm die Paperless Animations in opdracht van de opdrachtgever maakt;
f. productie: de werkzaamheden die Paperless Animations uitvoert die leiden tot de oplevering van de animatiefilm;
g. content: teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken e.d. die door de opdrachtgever worden aangeleverd en die in de animatiefilm verwerkt dienen te worden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Paperless Animations en op alle overeenkomsten tussen Paperless Animations en de opdrachtgever.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.
2.4. De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
2.5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Paperless Animations vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien Paperless Animations niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Paperless Animations in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. Paperless Animations heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Paperless Animations zijn vrijblijvend.
3.2. De offerte is gebaseerd op een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, voor andere project gerelateerde zaken en voor de oplevering van de animatiefilm. Paperless Animations bepaalt deze uren in alle redelijkheid.
3.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Paperless Animations opgegeven eisen en specificaties van de gewenste animatiefilm en andere gegevens waarop Paperless Animations haar aanbod of offerte baseert.
3.4. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
3.5. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of e-mailberichten van Paperless Animations of op haar website binden Paperless Animations niet.
3.7. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door Paperless Animations wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Paperless Animations onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.8. Indien Paperless Animations voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van Paperless Animations te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft Paperless Animations het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en annulering

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte van Paperless Animations heeft ondertekend en aan Paperless Animations heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Paperless Animations.
4.2. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht:
a. alle reeds uitgevoerde werkzaamheden;
b. de eventuele (annulerings)kosten die Paperless Animations aan ingeschakelde derde moet betalen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Paperless Animations zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2. Paperless Animations heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
5.3. Paperless Animations zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.4. Paperless Animations kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

Artikel 6. Reis- en verblijfkosten

6.1. Indien van toepassing worden alle eventuele gemaakte reis- en verblijfskosten beschouwd als additionele kosten. Deze zijn niet meegenomen in de offerte. De eventuele reis- en verblijfskosten worden apart toegevoegd op de eindfactuur. Paperless Animations hanteert een vergoeding van € 0,30 per gereden kilometer.

Artikel 7. Oplevertijden

7.1. De door Paperless Animations opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2. In het geval dat een door Paperless Animations met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens Paperless Animations.
7.4. Indien Paperless Animations het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal Paperless Animations de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Paperless Animations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Paperless Animations voorgeschreven specificaties.
8.2. De opdrachtgever zal Paperless Animations steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking te stellen.
8.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Paperless Animations voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
8.4. De opdrachtgever is gehouden Paperless Animations onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.
8.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan Paperless Animations een opdracht te geven tot het maken van een animatiefilm die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Paperless Animations constateert of een vermoeden heeft dat de door de opdrachtgever gewenste animatiefilm in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Paperless Animations het recht de overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Paperless Animations is niet verplicht te controleren of de door de opdrachtgever gewenste animatiefilm de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
8.7. Wordt de productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan Paperless Animations nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.
8.8. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Paperless Animations niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Paperless Animations handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Paperless Animations daardoor lijdt en heeft Paperless Animations het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Muziek

9.1. Voor muziek die in een animatiefilm wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd op de eindfactuur.

Artikel 10. Betaling

10.1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.
10.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
10.3. Betaling dient zonder korting en verrekening te geschieden.
10.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Paperless Animations op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.
10.6. Paperless Animations kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Paperless Animations verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het content berusten bij de opdrachtgever of diens licentiegevers. De opdrachtgever verleent Paperless Animations voor het realiseren van de animatiefilm een niet-overdraagbare licentie op het content voor het enkele doel en de duur van de productie.
11.2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten bij Paperless Animations.
11.3. Paperless Animations verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van het werk door de opdrachtgever, aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van het werk waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan.
11.4. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Paperless Animations, dan heeft Paperless Animations het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Paperless Animations daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
11.5. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Paperless Animations voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
11.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, logo’s of andere rechten van intellectuele eigendom uit het werk te verwijderen of te wijzigen.
11.7. Artikel 11.6 is niet van toepassing indien de aard van het werk zich daar niet voor leent.
11.8. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan slechts schriftelijk middels een daartoe bestemde overeenkomst worden overeengekomen.
11.9. Paperless Animations is gerechtigd de animatie te gebruiken voor eigen publiciteit of pr- doeleinden. Dit betekent dat Paperless Animations gerechtigd is de animatiefilm op haar website te plaatsen.

Artikel 12. Onderzoek naar het bestaan van rechten

12.1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
12.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan Paperless Animations zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Paperless Animations in staat is adequaat te reageren.
13.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Paperless Animations de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat Paperless Animations overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat Paperless Animations erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
13.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Paperless Animations slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. Paperless Animations kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Paperless Animations is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Paperless Animations tegen alle aanspraken ter zake.
14.3. Paperless Animations is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
14.4. Iedere aansprakelijkheid van Paperless Animations voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
14.5. Indien Paperless Animations aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Paperless Animations beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Paperless Animations gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Paperless Animations beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.6. De opdrachtgever vrijwaart Paperless Animations voor vorderingen die derden tegen Paperless Animations instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Paperless Animations niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden Paperless Animations op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Paperless Animations mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
14.7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Paperless Animations vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Paperless Animations kan aanwenden.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Van overmacht aan de zijde van Paperless Animations is onder andere sprake indien Paperless Animations verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers van Paperless Animations, defecten aan machines, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.
15.2. In geval van overmacht zal Paperless Animations vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Paperless Animations als de opdrachtgever gehouden zijn om die te benutten.
15.3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Paperless Animations de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

16.1. Paperless Animations is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
b. na het sluiten van de overeenkomst Paperless Animations omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
d. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
16.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Paperless Animations op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Paperless Animations de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
16.3. Paperless Animations is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat Paperless Animations de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Paperless Animations de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.
16.4. Paperless Animations behoudt te allen tijde het recht de schades aan de opdrachtgever in rekening te brengen die Paperless Animations lijdt doordat de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen jegens Paperless Animations is nagekomen. Onder schade dient o.a. omzetverlies te worden verstaan.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. Indien Paperless Animations – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Paperless Animations zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Paperless Animations niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op elke overeenkomst tussen Paperless Animations en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Paperless Animations worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Paperless Animations gevestigd is.